Privacy statement van Liewes Roden

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven naar volledige transparantie over de gegevens die we verzamelen, hoe we ze gebruiken en welke rechten u hebt bij het beheren van uw informatie. Liewes Roden verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en met welk doel.

Voor wie geldt deze Privacy statement?

Deze verklaring is van toepassing op alle personen voor wie Liewes Roden persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar personeel en sollicitanten. De belangrijkste categorieën zijn onder meer:

 • Bezoekers van onze website.
 • (Medewerkers van) klanten van Liewes Roden.
 • Ontvangers van Liewes Roden’s nieuwsbrieven en andere mailings.
 • Potentiële klanten van Liewes Roden.
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Derden die communiceren met Liewes Roden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Liewes Roden?

Liewes Roden verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt, gegenereerd tijdens uw websitebezoek en het lezen van nieuwsbrieven, en verkregen uit andere bronnen. Deze gegevens omvatten onder andere:

 • Contactgegevens en andere nodige persoonsgegevens voor uitvoering van overeenkomsten, dienstverlening, en/of levering van producten.
 • Gegevens over uw websitebezoek, apparaatgegevens zoals IP-adres, en surfgedrag.
 • Persoonsgegevens verkregen uit openbare online bronnen en officiële registers.

Voor een uitgebreid overzicht van de verwerkte persoonsgegevens, zie de sectie ‘Welke persoonsgegevens verwerkt Liewes Roden?’ in deze verklaring.

Waarom verwerkt Liewes Roden uw persoonsgegevens?

Liewes Roden gebruikt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • Dienstverlening aan klanten.
 • Verwerking van bestellingen en communicatie over voortgang.
 • Elektronische nieuwsbrieven en/of post verzenden.
 • Onderhouden van contact en communicatie met u.
 • Marketingactiviteiten en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Beveiliging en verbetering van onze website.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, zie de sectie ‘Waarom verwerkt Liewes Roden uw persoonsgegevens?’.

Het beveiligen van uw gegevens

Liewes Roden neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen met toegang tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Voor meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen, zie de sectie ‘De beveiliging van uw gegevens’.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact met ons op te nemen via klantencontact@liewesroden.nl of 050-5016842.

APK

Volgens de wettelijke verplichting die staat beschreven in de Uitvoeringsverordening 2021/392 worden, bij het uitvoeren van een APK, gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik verwerkt en doorgegeven aan de RDW. Dit is alleen van toepassing op personenauto’s en bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die in gebruik genomen zijn na 31-12-2020 met een verbrandingsmotor en hybride-elektrische voertuigen (brandstofcode B (benzine), D (diesel) of A (alcohol), eventueel gecombineerd met E (elektriciteit). U heeft als klant de keuze om niet akkoord te gaan met de beschikbaarheid hiervan.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Liewes Roden noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

**Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Liewes Roden is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Liewes Roden en deze dus op verzoek en conform instructie van Liewes Roden handelt, sluit Liewes Roden met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet

.**

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan daarom per doel verschillen.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (dataportabiliteit).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantencontact@liewesroden.nl of 050-5016842.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Liewes Roden, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Liewes Roden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Liewes Roden

Adres: Ceintuurbaan Noord 122
9301 NZ Roden

E-mail: klantencontact@liewesroden.nl

Telefoon: 050-5016842

Deze Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2024.


Dit is een uitgebreide Privacy statement die alle belangrijke aspecten van gegevensverzameling, -gebruik en -bescherming behandelt. Als je verdere aanpassingen nodig hebt of vragen hebt, laat het me dan gerust weten!