Privacy Policy

Privacy- & cookiestatement Liewes Roden

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Liewes Roden verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is, met uitzondering van haar personeel en sollicitanten, van toepassing op alle personen waarvoor Liewes Roden persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website.
 • (Medewerkers van) klanten van Liewes Roden.
 • Ontvangers van Liewes Roden haar nieuwsbrieven en andere mailings.
 • Potentiele klanten van Liewes Roden.
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Derden die met Liewes Roden communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Liewes Roden?

Liewes Roden verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Liewes Roden verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
 • de uitvoering van de overeenkomst; 
 • het verlenen van diensten; en/of 
 • het leveren van producten.
 • Persoonsgegevens die u aan Liewes Roden verstrekt in het kader van ingeschreven nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
 • Uw surfgedrag en interesses. 

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam.
 • Bedrijfsgegevens.
 • NAW-gegevens.
 • E-mailadres.
 • Functie.
 • Geboortedatum.
 • Gebruikersnaam.
 • Geslacht.
 • IBAN.
 • Rijbewijsnummer
 • Kenteken.
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
 • Inloggegevens.
 • Interesses.
 • Leeftijd.
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
 • Telefoonnummer.
 • Opname van telefoongesprekken.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerkt Liewes Roden uw persoonsgegevens?

Liewes Roden gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten en of producten door (de medewerkers van) Liewes Roden voor onze klanten.
 • Om uw bestelling te verwerken en/of uw opdracht uit te voeren en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Informeren over updates over uw voertuig, melding van onderhoud/inspectie/onderhoud vervaldagen of wegenwacht.
 • Uitnodigen voor myOpel en – indien van toepassing – voor Onstar.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Het gebruiken van telefoonopnames voor evaluatie- en trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de telefonisch met u gemaakte afspraken.

De beveiliging van uw gegevens

Liewes Roden neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Liewes Roden toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Liewes Roden hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Liewes Roden heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken. 

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via klantencontact@liewesroden.nl of 050-5016842 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Liewes Roden noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Liewes Roden is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Liewes Roden en deze dus op verzoek en conform instructie van Liewes Roden handelt, sluit Liewes Roden met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Liewes Roden geeft uw persoonsgegevens niet door aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie.

Mocht Liewes Roden uw persoonsgegevens wel met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EU gaan delen dan zal zij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig en veilig kunnen worden doorgegeven. Wij zorgen ervoor dat er dan, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Liewes Roden baseert Liewes Roden zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Liewes Roden, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van Liewes Roden. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

Liewes Roden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Liewes Roden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Wanneer u gebruik maakt van diensten van Liewes Roden of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie voor een nadere toelichting het onderdeel ‘Cookies’ van dit privacy- en cookiestatement);
 • klanttevredenheidsgegevens;

Uw rechten

U kunt Liewes Roden verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Liewes Roden kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Liewes Roden zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door telefonisch of per e-mail contact op te nemen opnemen met Liewes Roden via info@liewesroden.nl, of 050-5016842. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van Liewes Roden: Ceintuurbaan Noord 133 (9301 NT) te Roden.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@liewesroden.nl.

Klachtenregeling

Bij Liewes Roden hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen Liewes Roden. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@liewesroden.nl, of 050-5016842. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Liewes Roden in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig

Liewes Roden behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Liewes Roden dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Liewes Roden en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Liewes Roden gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Liewes Roden. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. 

Gebruik van Google Analytics

Liewes Roden maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Liewes Roden. Liewes Roden heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Liewes Roden krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Gebruik van Twitter, Instagram en Facebook

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Instagram, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Referenties / reviews / recensies

Liewes Roden kan haar klanten proactief uitnodigen een positieve recensie te plaatsen. Indien u meewerkt aan het schrijven van een recensie dan geeft u Liewes Roden toestemming om de recensie onder vermelding van uw echte naam en woonplaats op haar website te plaatsen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch           050-5016842

                             Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

E-mail                   klantencontact@liewesroden.nl

Post                       Liewes Roden 

                             Ceintuurbaan Noord 133 (9301 NT) te Roden

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 25 september 2020.

HomePrivacy Policy